Pakalpojumi

Mēs vēlamies, lai mūsu klientiem būtu iespēja visu uzmanību un spēkus veltīt savai pamatdarbībai, tāpēc neaprobežojamies tikai ar kādu noteiktu pakalpojumu piedāvājumu. Mēs esam gatavi palīdzēt mūsu klientiem jebkādā veidā, izmantojot visas savas prasmes un kompetences, kā arī uzkrātās zināšanas un pieredzi.

Tālāk sniegts mūsu vairāk nekā desmit gadu ilgās darbības laikā sniegto pakalpojumu apskats.

Grāmatvedība

Pakalpojumi

Mēs sniedzam klientiem plašu pakalpojumu klāstu, ko uzņēmumos parasti nodrošina grāmatvedis un/vai finanšu departaments, proti, mēs veicam tādas funkcijas kā:

 • grāmatvedības kārtošana;
 • pārskatu sniegšana valsts iestādēm;
 • finanšu analīze;
 • vadības pārskatu sagatavošana;
 • konsultāciju sniegšana vadībai par dažādiem grāmatvedības, nodokļu un vispārējiem uzņēmējdarbības jautājumiem.

Pēc klientu pieprasījuma A2B darbinieki kā klienta grāmatveži pārstāv klientu saziņā ar valsts iestādēm, klientiem, parādniekiem, kreditoriem, bankām un citām institūcijām.

Mēs galvenokārt strādājam savā birojā, lai gan atsevišķos gadījumos darbu veicam, regulāri apmeklējot klienta uzņēmumu.

Uzdevumi

Nomas līgumu sagatavošana

Daudzi mūsu klienti darbojas nekustamā īpašuma jomā, līdz ar to tiem bieži nepieciešams sagatavot nomas līgumus gan ar saistītām personām, gan trešām pusēm. Ja klientam nav sava jurista un tas arī neizmanto kāda specializēta advokātu biroja pakalpojumus, mēs sagatavojam nepieciešamos nomas līgumus, izmantojot profesionālu juristu sniegtos ārpakalpojumus.

Darba līgumu sagatavošana

Mēs esam sagatavojuši daudzus darba līgumus, kas noslēgti starp uzņēmumu un darbiniekiem, kā arī starp uzņēmumu un tā vadītāju, ja šādi līgumi bijuši nepieciešami galvenokārt grāmatvedības uzskaitei . Mēs neuzņemamies darba līgumu sagatavošanu, ja tie nepieciešami uzņēmuma interešu aizstāvībai attiecībās ar tā darbiniekiem. Tomēr mēs izsakām savu viedokli un sniedzam konsultācijas šajā jautājumā.

Aizdevuma līgumu sagatavošana

Mēs esam sagatavojuši daudzus aizdevuma līgumus starp saistītām personām, ja šādi līgumu bijuši nepieciešami tikai un vienīgi grāmatvedības uzskaites nolūkā un ja to mērķis nav bijis aizstāvēt klienta kā attiecīgā līgumslēdzēja intereses.

Finanšu pārskatu sagatavošana

Mēs sagatavojam finanšu pārskatus klientiem, kuriem nav sava grāmatvedības departamenta un kuri uzskata, ka daudz efektīvāk ir finanšu pārskatu sagatavošanu uzticēt ārpakalpojumu sniedzējam. Mēs esam sagatavojuši finanšu pārskatus arī vairākiem uzņēmumiem, kuru grāmatveži to nav spējuši laikus izdarīt.

Maksa par pakalpojumiem

Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem mēs aprēķinām, pamatojoties uz darba izpildei paredzamo stundu skaitu un A2B standarta stundas likmēm, kas ir spēkā attiecīgā darba veikšanas laikā. Šobrīd Assistants to Business standarta stundas likmes (bez PVN) ir šādas:

 • finanšu konsultants/grāmatvedis – 65 EUR;
 • grāmatveža palīgs – 36 EUR.

Ja grāmatveža palīga plānotais stundu skaits pārsniedz 50 stundas mēnesī, mēs varam apspriest citus maksas noteikšanas principus, piem., algas izmaksas plus uzcenojums.

Lai noteiktu darba izpildei nepieciešamo laiku, mums vajadzīga šāda informācija:

 • grāmatvedības uzskaitē atspoguļojamo darījumu apjoms;
 • datu apmaiņas procedūra;
 • vadības pārskatu saturs un biežums;
 • saistīto pienākumu tvērums.

Parasti šo informāciju mēs saņemam sanāksmes laikā, apspriežot ar klientu tā uzņēmējdarbību, vajadzības un prasības. Daži klienti uzskata, ka nepieciešamo informāciju grāmatvedības pakalpojumu izmaksu noteikšanai ērtāk nosūtīt pirms šādas sanāksmes.

Lai klients varētu kontrolēt savas grāmatvedības izmaksas, mēs parasti piedāvājam fiksētu maksu par noteiktu darījumu skaitu. Ja nepieciešams papildu darbs, mēs vienojamies par šāda darba samaksu vai izrakstām papildu rēķinu, pamatojoties uz šī darba veikšanai patērēto laiku.

Papildu darbs var ietvert:

 • ar finanšu revīziju saistītu darbu;
 • darbu, kas saistīts ar Valsts ieņēmumu dienesta veiktām revīzijām, pārbaudēm vai datu apstrādes pieprasījumiem;
 • budžetu sagatavošanu.

Nodokļu konsultācijas

Mēs esam redzējuši daudz apjomīgu ieteikumu ziņojumus, kas ieviesti ar novēlošanos vai tikai daļēji, jo klientam pietrūcis laika un resursu. Būtiska mūsu sniegto konsultāciju pakalpojumu iezīme ir tā, ka pēc konsultāciju sniegšanas mēs vēlamies saņemt klienta lēmumu par sniegtajiem ieteikumiem un uzņemamies atbildību par to ieviešanu.

Holdinga sabiedrības finansēšanas sistēmas pārstrukturēšana

Uzņemoties Latvijā reģistrētas holdinga sabiedrības grāmatvedības kārtošanu, mēs atklājām ievērojamas PVN ietaupīšanas iespējas. Lai to īstenotu, vajadzēja mainīt holdinga meitas uzņēmumu finansēšanas sistēmu. Mēs informējām holdinga sabiedrības finanšu direktoru par šo iespēju un izstrādājām jaunus finansēšanas principus. Pamatojoties uz veikto darbu, mēs sagatavojām detalizētus aprēķinus. Ņemot vērā finanšu direktora veiktās korekcijas un saņemot attiecīgo apstiprinājumu, mēs ieviesām jaunu finansēšanas sistēmu, kuras izstrādes gaitā tika sagatavoti daudzi līgumi, izrakstīti rēķini un nodrošināta informācijas apmaiņa ar meitas uzņēmumu finanšu departamentiem.

Starptautiska ieguldījumu fonda Latvijas meitas uzņēmuma un tā mātes uzņēmuma veikto darījumu optimizācija

Veicot starptautiska ieguldījumu fonda Latvijas meitas uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, mēs pamanījām vairāku drīzumā paredzamu darījumu nodokļu optimizācijas iespējas. Mēs informējām par to Latvijas meitas uzņēmuma vadību un, saņemot tās piekrišanu, paskaidrojām šīs iespējas arī fonda pārstāvjiem. Pieņemtā lēmuma īstenošanas gaitā mēs konsultējām fonda finanšu speciālistu par veicamajām darbībām un sagatavojām vairākus līgumus.

Konsultāciju uzņēmuma biznesa plānu finanšu daļas sagatavošana Mēs esam sagatavojuši daudzu biznesa plānu finanšu daļas Eiropas finansējuma saņemšanai.

Ieguldījumu piedāvājuma budžeta kopsavilkuma sagatavošana

Pamatojoties uz klienta sagatavoto budžetu, mēs sagatavojām budžeta kopsavilkumu uz vienas lapas. Šajā kopsavilkumā tika sniegta visa nepieciešamā informācija, un to bija viegli prezentēt potenciālajiem investoriem. Projekta gaitā mēs pamanījām un izlabojām arī budžetā pieļautās tehniskās kļūdas, kas ietekmēja gala rādītājus.

Konsultācijas par uzņēmuma finanšu struktūru

Mēs sniedzām konsultācijas un ieteikumus attiecībā uz Latvijā ienākošas viesnīcu ķēdes finanšu struktūru.

Uzņēmumu reģistrācija

Uzņēmumu un pārstāvniecību reģistrācija Latvijā

Kad mūsu jaunie klienti vēlējās sākt darbību Latvijā, mēs atbildējām uz viņu jautājumiem, veicām priekšizpēti, sniedzām konsultācijas par labāko uzņēmējdarbības strukturēšanas veidu un, kad klienti tika pieņēmuši lēmumi par darbības uzsākšanu, veicām uzņēmumu vai pārstāvniecību reģistrāciju.

Pamatkapitāla palielināšana

Dažkārt ir svarīgi palielināt pamatkapitālu, lai likumīgi optimizētu nodokļus vai samazinātu riskus. Šādos gadījumos mēs esam informējuši klientus un reģistrējuši pamatkapitāla palielinājumu.

Īpašnieku un vadības maiņas reģistrācija

Mēs bieži esam veikuši īpašnieku un vadības maiņas reģistrāciju, ja klientiem nav bijis sava jurista.

Uzņēmuma likvidācija

Klienti vērsušies pie mums pēc padoma, kā vislabāk izbeigt savu uzņēmumu darbību. Dažos gadījumos vispiemērotākais veids bijis uzņēmuma likvidācija. Pildot uzņēmuma likvidatora funkcijas, esam sagatavojuši likvidācijas plānu un veikuši attiecīgā uzņēmuma likvidāciju.

Uzņēmumu apvienošanas reģistrācija

Vienā gadījumā revidenti ieteica mūsu klientam apvienot divus uzņēmumus. Mēs sekojām šim padomam un veicām nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma vadība pieņem atbilstošu lēmumu. Lai to panāktu, mēs tikām sūtījuši vairākus atgādinājumus, sniedzām papildu skaidrojumus un izteicām savu neatkarīgo viedokli. Kad klients pieņēma lēmumu par uzņēmumu apvienošanu, mēs veicām nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei.

Citi uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi

Grāmatveža aizstāšana

Mēs norīkojām pagaidu darbinieku kādas mazumtirdzniecības ķēdes grāmatveža aizstāšanai līdz brīdim, kad klients bija pieņēmis darbā pastāvīgu grāmatvedi. Mēs norīkojām arī pagaidu darbiniekus grāmatvedības sistēmas migrācijas procesa testēšanai un atbalstam.

Zaudētu grāmatvedības datu rekonstrukcija un konsultācijas par grāmatvedības kārtošanu

Mēs veicām kāda Ukrainas uzņēmuma zaudēto datu rekonstrukciju un sniedzām tam konsultācijas par grāmatvedības kārtošanu.

Uzturēšanās atļauju iegūšana Latvijā

Mēs esam palīdzējuši saņemt uzturēšanās atļaujas Latvijā.

Uzņēmējdarbības procedūru dokumentēšana

Mēs esam sagatavojuši vadības dokumentus (procedūras, instrukcijas, procesu blokshēmas, kontrolsarakstus u.c.), kā arī snieguši ieteikumus uzņēmējdarbības procesu uzlabošanai.

 

Ja jums būs kādi jautājumi par mūsu pakalpojumiem vai grāmatvedību kopumā vai ja jums būs nepieciešama palīdzība kādā mūsu kompetences jomā, lūdzu, sazinieties ar mums.